Tietosuojalauseke työnhakijoille

Viimeksi päivitetty 26.6.2018

Monetor Oy on sitoutunut suojaamaan työntekijöidensä yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojalauseke koskee työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyä ja kuvaamme alla tarkemmin:

– millaisia tietoja keräämme
– mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
– kuinka kauan tietoja säilytetään
– mihin tietoja luovutetaan
– mihin tietoja siirretään
– miten tiedot suojataan
– millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on

Yhteyshenkilönä työntekijöiden tai työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa toimii asiakkuusjohtaja Hanna Kemppainen, sähköposti: hanna.kemppainen(at)monetor.fi
gsm: 040 586 4208.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käsittelemme työnhakijoista mm. seuraavia tietoja:

– Työntekijän perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus
– Kompetenssitiedot, kuten koulutus, toimenkuva, osaaminen, työhistoria
– Muut työnhakijan hakemuksessa ja työhaastattelussa ilmoittamat tiedot, kuten palkkatoive
– Muu mahdollinen relevantti tieto rekrytointia varten, kuten henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit

Henkilötietoja kerätään rekrytoinnin ja työsuhteen solmimisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella. Henkilötietoja voidaan päivittää työsuhteen keston aikana.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

– Työntekijän tietoja säilytämme vähintään sopimuksen voimassaoloajan sekä sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen sopimuksen velvoitteiden, ml. mahdollisten riitojen, hoitamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
– Työnhakijan tietoja säilytämme hakuprosessin ajan sekä sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen rekrytointiin liittyvien velvoitteiden, ml. mahdollisten riitojen, hoitamiseksi. Voimme rekisteröidyn suostumuksella säilyttää tietoja käytettäväksi muissa rekrytoinneissa.
– Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO

Emme käytä tietojen käsittelyssä alihankkijoita.

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

TIETOTURVA

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyt voivat vaikuttaa tietojensa käsittelyyn seuraavin tavoin:

– Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
– Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä Monetor Oy:öön.
– Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
– Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä Monetor Oy:öön.
– Valitusoikeus: Rekisteröity voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.